...

 جذب شیمیایی | Chemisorption 

برند مورد نظر خود را انتخاب کنید

محصولات | Products

Micromeritics

01-3flex
02-ASAP-2020
03-autochem-2950-HP
04-Autochen-2920
05-chemisorb2720-2750
06-chemisorb-HTP

Quantachrome

01-Autosorb-IQ-AG
02-Autosorb-IQ-chemi
03-Autosorb-IQ-mp
04-chemstar-TPX
05-ChemBET-PULSAR-™TPR---TPD